Kancelaria Notarialna Kraków Nowa Huta
 • Kancelaria - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
 • Czynności notarialne - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
 • Wymagane dokumenty - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
 • Opłaty - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
 • Kontakt - Notariusz Kraków, Notariusz Nowa Huta
Kancelaria Notarialna w Krakowie, Notariusz Nowa Huta
Skontaktuj się z Nami
ul. Obrońców Krzyża
Bieńczycki Plac Targowy nr 8
31-831 Kraków

Tel: 12 641 09 41
Kom: 534 940 950
Tel: 12 680 82 60

O notariuszu

Zgodnie z ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku "Prawo o notariacie"
 • Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
 • W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej.
 • Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
 • Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia; w zakresie poświadczeń notariusz ma możliwość poświadczyć: własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; albo pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 • Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
 • Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, zwanej dalej "kancelarią".
 • Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
 • Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.
 • Osobę, której odmówiono dokonania czynności notarialnej, należy pouczyć o prawie i trybie zaskarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia uzasadnienie odmowy.
 • Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.