12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Czy notariusza obowiązuje klauzula poufności?

Czy notariusza obowiązuje klauzula poufności?

Sprawy załatwiane u notariusza dotyczą często kwestii niezwykle wrażliwych, np. związanych z majątkiem bądź życiem osobistym. Przystępujący do czynności notarialnych niekiedy obawiają się, że osoby postronne mogą dowiedzieć się, o tym, czego dotyczył sporządzany dokument lub składane oświadczenie. Przekonajmy się, czy notariusza obowiązuje klauzula poufności i sprawdźmy, w jakich okolicznościach może on udzielać informacji innym instytucjom, organom państwowym, firmom albo osobom prywatnym.

Co wyróżnia zawód notariusza? 

Zawód notariusza należy do zawodów zaufania publicznego, a jego rolą jest zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Wykonywane przez niego czynności są niezwykle istotne, ponieważ sporządzane akty notarialne są traktowane na równi z dokumentami urzędowymi, a zawarte w nich informacje uważa się za prawdziwe. Wśród obowiązków notariusza znajduje się nie tylko pieczołowite dbanie o interesy stron przystępujących do czynności notarialnej przez ścisłe przestrzeganie obowiązujących procedur i upewnianie się, że stawiające się przed nim osoby rozumieją wagę swych decyzji oraz działają z własnej woli, ale także przestrzeganie Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza.

Notariusz a tajemnica notarialna

Ze względu na wagę wykonywanych czynności notarialnych oraz zobowiązanie do działania na rzecz stron przystępujących do aktu notarialnego notariusz jest objęty tajemnicą notarialną. W związku z nią jest zobowiązany do zachowania w sekrecie wszystkich informacji, które poznał podczas wykonywania swoich czynności. Nie może więc udzielać żadnych informacji o tym czy, dana czynność miała miejsce, ani ujawnić tożsamości stron czy rodzaju przeprowadzanych działań. Wyjątkiem od tych zasad jest bycie świadkiem w postępowaniu sądowym, jednak nawet wówczas tryb przedstawiania informacji na potrzeby konkretnej sprawy jest bardzo dokładnie określony. Notariusz będzie musiał także ujawnić niektóre dane w przypadku okoliczności wymienionych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wróć do bloga