12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków
czynności notarialne

Spisywanie protokołów notarialnych i inne realizowane czynności

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku "Prawo o notariacie":

 • Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
 • W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej.
 • Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
 • Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
 • Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po odwołaniu notariusza.

Jak wynika z art. 79 wymienionej wyżej ustawy, w ramach swoich obowiązków notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia – w ich zakresie notariusz ma możliwość poświadczyć: własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły notarialne;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz odmówi dokonania danej czynności, jeśli byłaby ona niezgodna z prawem. Należy ten fakt wówczas odnotować a następnie pouczyć klienta o możliwości i sposobie zaskarżenia odmowy, a na jego pisemne żądanie doręczyć w terminie tygodnia stosowne uzasadnienie podjętej decyzji.

Regulacje związane ze spisywaniem protokołów notarialnych

Zgodnie z art. 104 ustawy „Prawo o notariacie” w naszej kancelarii zajmujemy się także spisywaniem protokołów notarialnych. Wszystkie protokoły spisywane przez notariusza mają formę aktu notarialnego – narzucać ją może ustawa, ale także umowa, statut, regulamin czy inny akt wewnętrzny danej osoby prawnej. Sporządzony dokument zazwyczaj podpisują zarówno notariusz, jak i przewodniczący zgromadzenia czy zebrania.

Spisywania protokołów notarialnych dokonuje się między innymi w celu stwierdzenia przebiegu danych czynności bądź zdarzeń wywołujących skutki prawne – potwierdzamy m.in. złożone przez strony oświadczenia, stawiennictwo stron bądź niestawiennictwo jednej z nich. Do tej grupy protokołów należy również protokół dziedziczenia, który spisuje się po ogłoszeniu testamentu notarialnego lub własnoręcznego a przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia.

Protokółujemy także walne zgromadzenia organizacji, stowarzyszeń, spółdzielni i spółek oraz innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych. Istnieją też inne okoliczności, w których konieczne jest spisanie protokołu notarialnego – ustawa wymienia między innymi przyjęcie przez notariusza na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych bądź pieniędzy.

Przykładowe czynności notarialne

Darowizny notariusz

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

spadki i testamenty

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

poświadczenia notariusz

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

pełnomocnictwa notariusz

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

spółki notariusz

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.