12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Blog - strona 1

Kto zajmuje się spisywaniem intercyz?

Kto zajmuje się spisywaniem intercyz?

Kwiecień 29, 2023

Zawarcie małżeństwa rodzi bardzo precyzyjnie określone w obowiązujących przepisach konsekwencje prawne, dotyczące różnych obszarów życia małżonków, w tym kwestii posiadanych przez nich dóbr. Z chwilą sformalizowania związku pieniądze, ruchomości i nieruchomości posiadane przez małżonków wcześniej tworzą ich majątek osobisty, natomiast wszystkie środki pozyskiwane od tego momentu z pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej zasilają powstający majątek wspólny. Ponieważ taka sytuacja nie zawsze okaże się optymalna, prawodawca pozostawił małżonkom możliwość spisania intercyzy. Przekonajmy się, czym jest ten dokument oraz zobaczmy, jak powstaje. Czytaj dalej


W jakich sytuacjach konieczne jest upoważnienie notarialne?

W jakich sytuacjach konieczne jest upoważnienie notarialne?

Marzec 23, 2023

Załatwienie wielu spraw wymaga dokonania przez zainteresowaną osobę czynności prawnej polegającej na złożeniu tzw. oświadczenia woli. Z uwagi na taki wymóg oznacza to konieczność osobistego stawiennictwa w określonym miejscu np. w celu zawarcia umowy bądź podjęcia danego zobowiązania. Ponieważ nie zawsze będzie to wykonalne, obowiązujące przepisy przewidują możliwość udzielenia pełnomocnictwa notarialnego, które potocznie bywa nazywane także upoważnieniem. Może to jednak nastąpić wyłącznie na podanych w istniejących regulacjach zasadach. Istnieją również rozmaite rodzaje pełnomocnictw. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej. Czytaj dalej


Jak wygląda przygotowanie testamentu?

Jak wygląda przygotowanie testamentu?

Grudzień 19, 2022

Obowiązujące przepisy bardzo precyzyjnie regulują kwestie dziedziczenia po zmarłym, stanowiąc, że pozostawiony przez niego majątek przechodzi na osoby z najbliższej rodziny, w ściśle określonym porządku. Pierwszymi w kolejności dziedziczenia jest małżonek i potomstwo, a w razie, gdy osoba, która odeszła nie zawarła związku małżeńskiego ani nie miała dzieci – inni krewni. Jednocześnie prawo dopuszcza możliwość zmiany zasad dziedziczenia przez sporządzenie testamentu, w którym testator może swobodnie wskazać, komu chce przeznaczyć swoje aktywa.

Czytaj dalej


W jakiej sytuacji wydawany jest odpis aktu notarialnego i jak go uzyskać?

W jakiej sytuacji wydawany jest odpis aktu notarialnego i jak go uzyskać?

Październik 17, 2022

Przeprowadzenie czynności notarialnej daje pewność, że dokonano jej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a faktu jej zaistnienia oraz treści złożonych oświadczeń woli nie da się w łatwy sposób podważyć. W wielu przypadkach konieczne będzie jednak posiadanie dokumentu, który potwierdzi jej dokonanie oraz wskaże, czego dotyczyła i kto brał w niej udział. Przekonaj się, co jest poświadczeniem podpisania aktu. Czytaj dalej


Co składa się na opłaty notarialne?

Co składa się na opłaty notarialne?

Sierpień 31, 2022

Korzystanie z usług notariusza pociąga za sobą konieczność uiszczenia związanych z tym opłat. Załatwiając poszczególne sprawy w kancelarii notarialnej, trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie opłacić zarówno wynagrodzenie notariusza oraz pokryć koszty związane z podejmowanymi przez niego działaniami, jak i przeznaczyć odpowiednie kwoty na uregulowanie należnych podatków i uiszczenie opłat sądowych. Wysokość konkretnych stawek jest określona przez obowiązujące przepisy – zarówno jeżeli chodzi o stawki opłat notarialnych, które może pobierać notariusz za poszczególne czynności, jak i wysokość towarzyszących im danin publicznych. Przyjrzyjmy się bliżej kwestii opłat i sprawdźmy, na jakie wydatki trzeba być przygotowanym, odwiedzając kancelarię notarialną. Czytaj dalej


Na czym polega ustanowienie służebności?

Na czym polega ustanowienie służebności?

Czerwiec 20, 2022

Każdy, kto jest posiadaczem rzeczy ruchomej lub nieruchomości może ją wykorzystywać zgodnie z własną wolą oraz w wybrany przez siebie sposób, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów oraz nie zagraża prawom przynależnym innym osobom. Ma on także możliwość wyrażania zgody na to, by należące do niego rzeczy służyły wybranym użytkownikom na podobnych warunkach. Prawo własności w przypadku nieruchomości może jednak w niektórych przypadkach zostać ograniczone przez ustanowienie służebności gruntowej, osobistej, a także służebności przesyłu. Przekonajmy się, w jaki sposób może to nastąpić i sprawdźmy, z czym się wiąże. Czytaj dalej