12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków
czyności notarialne

Sporządzanie umów darowizny

W naszej kancelarii zajmujemy się sporządzaniem umów darowizny. Darowiznę definiuje się jako nieodpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego, a jej przedmiotem mogą być np. nieruchomość, pieniądze, prawo użytkowania wieczystego czy udziały w spółce z o.o.

Formy sporządzania umowy darowizny

Umowy darowizny sporządza się najczęściej w formie notarialnej, co daje obu stronom największe bezpieczeństwo a w niektórych sytuacjach (takich jak np. darowizna mieszkania czy przedsiębiorstwa) jest wręcz obligatoryjne. W zawartej w obecności notariusza umowie darczyńca wyraża chęć dokonania bezpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego. Z kolei obdarowany powinien oświadczyć chęć przyjęcia darowizny – umowa darowizny jest bowiem świadczeniem dwustronnym i nie można jej zawrzeć bez wiedzy lub wbrew woli obdarowanego.

Podatek od umowy darowizny

Podatek od spadków i darowizn wyliczany jest zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Od tego podatku zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny darczyńcy: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) i wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha oraz pasierbowie. Zawarcie umowy darowizny między członkami rodziny musi być jednak zgłoszone do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Przykładowe czynności notarialne

darowizny notariusz

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

sprzedaż notariusz

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

spadki i testamenty

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

poświadczenia notariusz

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

pełnomocnitwo notariusz

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

spółki notariusz

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.

Czytaj więcej