12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków
czyności notarialne

Poświadczenia notarialne i inne czynności – wymagane dokumenty

Do przygotowania czynności notarialnej takiej, jak np. sporządzenie poświadczenia notarialnego, z reguły konieczne są różnego rodzaju dokumenty, dlatego przed spotkaniem w kancelarii najlepiej skontaktować się z jej pracownikami, którzy bezpłatnie udzielą wszelkich informacji.

Potrzebne dokumenty można przesłać e-mailem lub faksem przed ustalonym terminem dokonania czynności notarialnej, a ich oryginały dostarczyć dopiero w dniu, gdy czynność będzie realizowana. Niezbędne jest także przedstawienie danych każdej osoby uczestniczącej w dokonywanej czynności, takich jak: imię lub imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, PESEL oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Przykładowo jeżeli przedmiotem czynności ma być przeniesienie własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, należy wówczas przedłożyć:

  • dokument wskazujący na podstawę nabycia, np. umowa darowizny, umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, przydział lokalu itp.,
  • numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej,
  • przy nieruchomości gruntowej – dokumenty geodezyjne, takie jak wypis z rejestru gruntów, jeżeli na danym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego niezbędny jest również wyciąg z tego planu dla danej działki.

Jeżeli nieruchomość lub spółdzielcze prawo nabyte zostało w drodze spadku lub na podstawie darowizny po roku 2006 to konieczne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku lub darowizny został uregulowany w całości.

Dokumenty wymagane do dokonania poświadczenia notarialnego

Jedną z powszechnie dokonywanych czynności w naszej kancelarii jest sporządzanie poświadczeń notarialnych a zwłaszcza notarialnego poświadczenia podpisu. Ponadto notariusz może poświadczyć m.in.:

  • zgodność odpisu, wyciągu bądź kopii z okazanym dokumentem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w danym miejscu.

Do sporządzenia poświadczenia notarialnego niezbędny jest dokument tożsamości osoby, która chce dokonać tej czynności. Pozostałe wymagane dokumenty różnią się w zależności od rodzaju sporządzanego poświadczenia – zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji w tej sprawie.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Od niedawna w kancelarii notarialnej mogą Państwo także uregulować dziedziczenie po zmarłej osobie poprzez akt poświadczenia dziedziczenia, który ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd. Następstwem dla tych czynności jest często zawarcie umowy działu spadku prowadzącej do zniesienia wspólności majątku spadkowego pomiędzy spadkobiercami.

Przykładowe czynności notarialne

darowizny notariusz

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

sprzedaż notariusz

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

spadki i testamenty

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

poświadczenia notariusz

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

pełnomocnitwo notariusz

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

spółki notariusz

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.

Czytaj więcej