12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków
czyności notarialne

Testamenty notarialne

Jedną z czynności realizowanych w naszej kancelarii jest sporządzanie testamentów notarialnych. Polega na pisemnym utrwaleniu ostatniej woli spadkodawcy, który w powstałym dokumencie rozrządza posiadanym majątkiem na wypadek własnej śmierci – wskazuje tym samym osoby powołane do otrzymania spadku, tj. swoich spadkobierców.

Obowiązkiem notariusza jest sporządzenie testamentu zgodnego z wolą spadkodawcy oraz istniejącymi przepisami prawa. Dokonanie tej czynności możliwe jest zarówno w siedzibie kancelarii, jak i poza nią, na przykład gdy wymaga tego stan zdrowia testatora. Spadkodawca musi bowiem być obecny przy sporządzaniu testamentu notarialnego, by móc go przyjąć i podpisać, tym samym go zatwierdzając.

Korzyści wynikające ze sporządzania testamentów notarialnych

Spisanie testamentu notarialnego jest gwarancją spełnienia ostatniej woli spadkodawcy – takiego dokumentu nie można podważyć, ponieważ jak każdy dokument spisany przez notariusza ma charakter urzędowy. Będzie zatem wiarygodny dla wszelkich instytucji, takich jak sądy, banki czy zakłady ubezpieczeń. Możliwe jest również skorzystanie z dodatkowego zabezpieczenia, jakim jest umieszczenie informacji o sporządzeniu testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Ponadto oryginał testamentu notarialnego pozostaje w kancelarii, co eliminuje ryzyko dostania się go w niepowołane ręce.

Przykładowe czynności notarialne

darowizny notariusz

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

sprzedaż notariusz

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

spadki i testamenty

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

poświadczenia notariusz

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

pełnomocnitwo notariusz

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

spółki notariusz

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.

Czytaj więcej