12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków
czyności notarialne

Umowy działu spadku

Czynności prawne polegające na podziale majątku spadkowego określa się mianem działu spadku a zawarte w tym celu pisemne porozumienie – umową działu spadku. Zawieranie tego typu umów służy eliminacji problemów wynikających z utrzymania stanu współwłasności a sporządza się je, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału majątku.

Przed przystąpieniem do czynności spadkobiercy powinni ustalić, czy dział jest w ogóle potrzebny oraz w jakiej formie chcą go dokonać. Brak zgody przesądza o niemożności zawarcia umowy działu spadku i konieczne jest wówczas wejście na drogę sądową. Żaden ze współspadkobierców nie może bowiem być zmuszony do podpisania takiej umowy.

Formy zawierania umów działu spadku

Działu spadku można dokonać na różne sposoby w zależności od liczby spadkobierców i ustaleń między nimi. W większości przypadków dokonywanie go u notariusza nie jest działaniem koniecznym, jednak, gdy częścią dziedziczonego majątku jest nieruchomość lub przedsiębiorstwo, zawarcie umowy działu spadku w formie notarialnej jest obligatoryjne. Wówczas do kancelarii należy dostarczyć stosowne dokumenty: postanowienie sądu bądź sporządzony wcześniej akt poświadczenia dziedziczenia oraz tytuły prawne spadkodawcy do poszczególnych składników majątku spadkowego, na przykład akt własności ziemi. Niezbędne jest także zaświadczenie stwierdzające uregulowanie należnego podatku spadkowego lub potwierdzające fakt zwolnienia z tych opłat.

Przykładowe czynności notarialne

darowizny notariusz

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

sprzedaż notariusz

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

spadki i testamenty

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

poświadczenia notariusz

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

pełnomocnitwo notariusz

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

spółki notariusz

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.

Czytaj więcej