12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

W jakich sytuacjach konieczne jest upoważnienie notarialne?

W jakich sytuacjach konieczne jest upoważnienie notarialne?

Załatwienie wielu spraw wymaga dokonania przez zainteresowaną osobę czynności prawnej polegającej na złożeniu tzw. oświadczenia woli. Z uwagi na taki wymóg oznacza to konieczność osobistego stawiennictwa w określonym miejscu np. w celu zawarcia umowy bądź podjęcia danego zobowiązania. Ponieważ nie zawsze będzie to wykonalne, obowiązujące przepisy przewidują możliwość udzielenia pełnomocnictwa notarialnego, które potocznie bywa nazywane także upoważnieniem. Może to jednak nastąpić wyłącznie na podanych w istniejących regulacjach zasadach. Istnieją również rozmaite rodzaje pełnomocnictw. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej.

Rodzaje pełnomocnictw

Pełnomocnictwa mogą mieć różny zakres. Najszerszy mają pełnomocnictwa ogólne, dające możliwość wykonania czynności wchodzących w obszar tzw. zwykłego zarządu np. załatwianie spraw codziennych. Węższe możliwości daje pełnomocnictwo rodzajowe, uprawniające do działań w ściśle określonym obszarze, np. zawierania transakcji danego typu. Najwęższy uprawnienia oferuje pełnomocnictwo szczegółowe, dzięki któremu można wykonać konkretną czynność np. sprzedać mieszkanie. Pełnomocnictwa mogą mieć postać ustną, pisemną oraz notarialną.

Kiedy pełnomocnik może reprezentować mocodawcę?

Pełnomocnik może dokonywać czynności prawnych z takim samym skutkiem, jak wówczas gdyby brał w nich udział jego mocodawca w zakresie, który wynika z rodzaju i treści udzielonego pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami inne osoby uczestniczące w wykonywaniu konkretnej czynności nie mogą przeciw temu protestować, jeżeli pełnomocnictwa udzielono w wymaganej w danym typie spraw formie. Pełnomocnictwo notarialne ma najwyższą rangę dowodową i nie może zostać podważone, pozwalając na załatwienie w zgodzie ze swoim typem spraw wszelkiego rodzaju.

Wróć do bloga