12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Kto zajmuje się spisywaniem intercyz?

Kto zajmuje się spisywaniem intercyz?

Zawarcie małżeństwa rodzi bardzo precyzyjnie określone w obowiązujących przepisach konsekwencje prawne, dotyczące różnych obszarów życia małżonków, w tym kwestii posiadanych przez nich dóbr. Z chwilą sformalizowania związku pieniądze, ruchomości i nieruchomości posiadane przez małżonków wcześniej tworzą ich majątek osobisty, natomiast wszystkie środki pozyskiwane od tego momentu z pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej zasilają powstający majątek wspólny. Ponieważ taka sytuacja nie zawsze okaże się optymalna, prawodawca pozostawił małżonkom możliwość spisania intercyzy. Przekonajmy się, czym jest ten dokument oraz zobaczmy, jak powstaje.

Czym jest intercyza?

Intercyza to inaczej małżeńska umowa majątkowa, która może zostać podpisana zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w dowolnym momencie jego trwania. Wprowadza ona zmiany w ustroju majątkowym małżeństwa, znosząc majątek wspólny, rozszerzając go o wskazane składniki, a także wyłączając niektóre elementy. Decyzja o tym, jak kształt przybierze dokument, zależy od woli małżonków.

W jaki sposób można sporządzić małżeńską umowę majątkową?

Zawarcie intercyzy jest możliwe wyłącznie w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, co oznacza, że wszelkie ustalenia zapadające ustnie lub pisemnie nie będą wiążące. Spisanie małżeńskiej umowy majątkowej wymaga więc wizyty w kancelarii notarialnej albo w szczególnych przypadkach stawienia się przed notariuszem w innym miejscu. Taka opcja wchodzi w grę m.in. w sytuacji, gdy jedno z małżonków przebywa w szpitalu lub jego stan zdrowia nie pozwala na udanie się do kancelarii. Warto pamiętać, że wszystkie postanowienia zawarte w intercyzie mogą ulegać zmianie, jeżeli taka jest wola małżonków, wymagają jednak zawsze podpisania stosownego aktu notarialnego.

Wróć do bloga