12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia notarialnego?

Jakie dokumenty wymagają poświadczenia notarialnego?

Usługi notarialne obejmują wiele czynności, daleko wykraczając poza samo sporządzanie aktów notarialnych. Jedną z realizowanych najczęściej będzie wydawanie poświadczeń notarialnych dla różnego rodzaju dokumentów. Mają one najwyższą moc dowodową w zakresie czynności, której dotyczą. Przekonaj się, jakie typy poświadczeń wchodzą w grę oraz sprawdź, które dokumenty mogą ich wymagać.

Rodzaje poświadczeń notarialnych

Do najbardziej znanych rodzajów poświadczeń należy notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu. Wiąże się ono ze stwierdzeniem przez notariusza, że podpis został złożony w jego obecności albo stawiająca się przed nim osoba oświadczyła, że podpis na dokumencie należy do niej, jeżeli został złożony wcześniej.

Do częściej wykonywanych poświadczeń należy także poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. W przypadku odpisu notariusz stwierdza, że treść dokumentu odpowiada treści oryginału. Gdy w grę wchodzi wyciąg, notariusz poświadcza, że zawiera on fragmenty treści znajdujących się w dokumencie oryginalnym. Przy poświadczaniu kopii notariusz stwierdza, że przedstawiony mu dokument jest wierną kopią pod względem treści oraz wyglądu, a także dokładnie opisuje elementy, które nie mogą zostać oddane np. hologramy czy suche pieczęcie.

Rodzajem poświadczenia będzie także poświadczenie daty okazania dokumentu, nazywanej też datą pewną. Dzięki niemu można stwierdzić, że określony dokument istniał we wskazanym w poświadczeniu czasie. Notariusz może też poświadczyć fakt pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu.

Jakie dokumenty poświadcza się notarialnie?

Wymóg uzyskania poświadczenia notarialnego może się wiązać z koniecznością dopełnienia określonych procedur np. poświadczenia podpisów przy zakładaniu spółki czy podczas składania dokumentów przetargowych. Poświadczanymi najczęściej dokumentami są umowy zawierane między podmiotami gospodarczymi, zaświadczenia urzędowe, a także decyzje, wyroki i orzeczenia sądowe, umowy kupna-sprzedaży, a ponadto wszelkiego rodzaju świadectwa oraz dyplomy czy uprawnienia zawodowe.

Wróć do bloga