12 641 09 41 12 680 82 60 534 940 950 biuro@notariusznowahuta.pl ul. Obrońców Krzyża, Bieńczycki Plac Targowy nr 8, 31-831 Kraków

Wymagane dokumenty

Do przygotowania czynności notarialnej z reguły konieczne są różnego rodzaju dokumenty.
Dlatego przed wizytą w Kancelarii najlepiej skontaktować się z notariuszem lub pracownikami Kancelarii, którzy bezpłatnie udzielą wszelkich informacji.
Wszelkie potrzebne dokumenty mogą być przed ustalonym terminem czynności notarialnej przesłane e-mailem lub faksem, a dopiero do samej czynności należy donieść ich oryginały dokumentów.

Do każdej czynności niezbędne jest przedstawienie danych osób w niej uczestniczących takich jak ; imię ewentualnie imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu na podstawie którego notariusz może stwierdzić tożsamość, PESEL oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Przykładowo

Jeżeli przedmiotem czynności ma być przeniesienie własności nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy przedłożyć:

  • dokument wskazujący na podstawę nabycia, np. umowa darowizny, umowa sprzedaży, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, przydział lokalu itp
  • numer księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
  • przy nieruchomości gruntowej – dokumenty geodezyjne takie jak wypis z rejestru gruntów, jeżeli na danym terenie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego wyciąg z tego planu dla danej działki

Jeżeli nieruchomość lub spółdzielcze prawo nabyte zostało w drodze spadku lub na podstawie darowizny po roku 2006 to:

  • konieczne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od spadku lub darowizny został uregulowany w całości

Od niedawna w Kancelarii Notarialnej mogą Państwo także uregulować dziedziczenie po zmarłej osobie poprzez Akt poświadczenia dziedziczenia, który ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez Sąd.

Przykładowe czynności notarialne

Darowizny

Kancelaria notarialna przygotowuje umowy darowizn mieszkań, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokali użytkowych, darowizny działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym, niezabudowanych, użytkowania wieczystego gruntów, darowizny pojazdów i inne.

Sprzedaż

Na życzenie stron sporządzamy umowy sprzedaży nieruchomości: zabudowanych budynkami, niezabudowanych, rolnych, nieruchomości lokalowych, umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowy przedwstępne sprzedaży i inne.

Spadki/ Testamenty

Przygotowujemy testamenty w formie aktu notarialnego, Akty Poświadczenia Dziedziczenia, które mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku i inne.

Poświadczenia

Poświadczamy za zgodność kopii z oryginałem, własnoręczność podpisu na dokumentach, wzory podpisu, datę pewną i inne.

Pełnomocnictwa

Sporządzamy pełnomocnictwa do sprzedaży, darowizn, innych form przeniesienia własności, do występowania przed urzędami dla osób starszych, pełnomocnictwa procesowe, rodzajowe do dokonania konkretnej czynności zarówno w formie aktu notarialnego jak i z poświadczeniem podpisu

Spółki

Sporządzamy protokoły zgromadzeń wspólników spółki z o.o., protokoły z podwyższenia kapitału zakładowego spółki, umowy spółek, oświadczenia o przystąpieniu do spółki, o objęciu udziałów w spółce i inne.

Czytaj więcej